Yalla Reparationsgaranti

För våra kunders trygghet och säkerhet tillhandahåller Yalla en av de mest omfattande garantierna i branschen för mobilreparation och reservdelar. Vi erbjuder olika typer av garantier beroende på typ av enhet och reparation. Ni kan se en sammanfattning nedan.

1. Hur lång är garantin?

SKÄRMREPARATIONER

iPhone Premium Screen
12 mån
iPhone Standard Screen
12 mån
Tablet / iPad
12 mån

ÖVRIGA REPARATIONER

Batterier
12 mån
Alla andra reservdelar
12 mån

TEKNISKA TJÄNSTER

Vattenskador / reparation av moderkort / dataåterställning
3 mån

TILLBEHÖR

Skal / laddare / ljudprodukter
12 mån
Alla andra tillbehör
12 mån

2. Reparationsvillkor

Villkoren i dessa reparationsvillkor ("avtal") gäller för tjänsten vi tillhandahåller för reparation av din mobiltelefon och/eller tillbehör som anges ("utrustning") på hämtningskvittot. Hänvisning till "oss", "vi" och "våra" hänvisar till YALLA SMART REPAIR AB och hänvisningar till "du" och "ditt" är referenser till dig, personen som adresseras på detta formulär.

3. Alla reparationer (om inget annat anges)

Detta avtal börjar gälla från det datum då du skickar enheten till en YALLA -representant och fortsätter tills vi har reparerat eller på annat sätt returnerat din utrustning, beroende på vad som kommer först, och mottagit eventuell betalning från dig.

Vi ska göra allt för att reparera din utrustning inom den utlovade tiden med förbehåll för tillgängligheten av alla nödvändiga delar och/eller villkoren för relevant garanti. Vi ska utföra Tjänsterna med rimliga omsorg och skicklighet.

Varje tidsuppskattning för slutförandet av tjänsten, som kan komma att ges till dig, är endast en uppskattning och utgör ingen skyldighet enligt villkoren i detta Avtal.

Vi meddelar dig när enheten har reparerats via telefon eller e -post och kan återlämnas eller hämtas. Om du inte hämtar upp din utrustningen inom 30 dagar kan vi komma att kasta utrustningen. Alla belopp som erhålls vid avyttring kommer att användas för att uppfylla alla obetalda reparationskostnader som du är skyldig att betala och eventuellt återstående saldo ska betalas av dig i enlighet därmed.

Vår garanti/avgiftsbelagda reparationer garanteras i 1 år från det datum då enheten skickas tillbaka till dig från våra kontor eller reparation utförd på plats. För vattenskadade enheter gäller garantin endast i 30 dagar och gäller endast delar som monterades under reparationen. Om utrustningen utvecklar ytterligare ett fel som inte är relaterat till den ursprungliga reparationen, gäller inte reparationsgarantin i dessa fall. Garantin inkluderar endast den eller de reparerade delarna och inkluderar inte ytterligare skador på den eller de reparerade delarna. Vi står inte för portokostnaderna då enheten skickas tillbaka till oss, men vi bekostar returporto för garantireparationer.

För enheter som har bucklor på de bakre metallskydden eller ramramarna (särskilt reparationer på iPhones frontglas) kan våra tekniker behöva räta ut eller fila bort små repor för att säkerställa korrekt placering av utbytesglas/skärm och för att förhindra att vassa kanter orsakar skada. Vi gör allt för att minimera det kosmetiska förändringar vid sådana reparationer. I allmänhet är det inte nödvändigt att byta ut de bakre kåporna för mindre bucklor, men om du föredrar att få en kosmetiskt "perfekt" reparation kan vi montera helt nya ersättningsbaksidor mot en extra kostnad om det önskas.

Vi utför tester både innan och efter reparation för att hitta eventuella ytterligare fel med din enhet. För enheter som har skickats till oss efter oavsiktliga skador t.ex. enheten har tappats eller har upplevt vattenskador, så kan vissa interna komponenter vara skadade, även om de verkar fungera normalt. Även om dessa svagheter kanske inte är uppenbara vid förtestning, kan själva reparationsprocessen (genom att öppna enheten) ibland orsaka att dessa försvagade komponenter utvecklas till ett fel. Våra tekniker är mycket försiktiga när de reparerar dina enheter, men förebyggande av ytterligare skador på en redan försvagad komponent kan inte garanteras. Vi kommer att meddela dig om eventuella ytterligare reparationer som kan behövas och kommer att begära ditt godkännande innan vi fortsätter. Vi är inte ansvariga om ytterligare fel identifieras som ett resultat av själva reparationsprocessen. Även om vi gör vårt yttersta för att varna kunder om att det finns risk för ytterligare fel/komplikationer kan detta inte alltid upptäckas i förväg.

Mobila enheter som säljs som vattentäta förseglas ursprungligen i tillverkarens fabrik med speciella maskiner och speciella vattensäkra packningar. När vi utför en reparation på en vattentät enhet som innebär att enheten öppnas och stängs kan vi inte garantera att din enhet är 100% vattentät efter att reparationsprocessen har slutförts. Vi byter ut alla packningar som krävs men endast tillverkarna av enheten har tillgång till den specialutrustning som krävs. Vi använder dock alltid den bästa möjliga tekniken.

4. Ytterligare villkor för garantireparationer

1 års garanti gäller inte om enhetenhar utsatts för ytterligare oavsiktlig skada. Dessa oavsiktliga skadorinnefattar (men är inte begränsad till) spruckna skärmar, bucklade ramar ellerböjningar och andra former av fall eller stötar enligt nedan

 • eventuell felhantering som orsakar efterföljande skada på den aktuella enheten
 • vatten- eller annan vätskeskada
 • skador eller fel som uppstår till följd av försök till reparation av kund eller tredje part
 • mjukvaruproblem som inte är relaterade till reparationen och/eller eventuella skador till följd av virus eller andra skadliga programvaror som kan ha överförts under service eller upptäckts
 • alla "jailbreakade" enheter
 • vattentäta enheter, eftersom Yalla inte kan garantera att enheten / enheterna kommer att förbli vattentäta efter reparationstjänsterna
 • nya skador som inte är relaterade till de ursprungliga reparationstjänsterna
 • och/eller någon förlust av data som uppstår till följd av reparationen - kunder rekommenderas att säkerhetskopiera all data på enheten/enheterna som ska repareras före reparationen.
 • YALLA tar inget ansvar för data eller programvara som försvinner, skadas, raderas eller ändras under reparation. Du accepterar det fulla ansvaret för all programvara och data på din / dina enheter och YALLA behöver inte ge råd eller påminna kunder om lämplig säkerhetskopiering och andra procedurer.

Om reparation ska utföras under garantin kan vi be dig att lämna tillräckliga bevis för eventuell garanti, så behåll kvitton som tillhandahålls vid reparationen.

Om reparationens art faller utanför garantivillkoren, kan vi ta ut en avgift för reparationen. Vi kommer dock att försöka meddela dig om en sådan avgift innan vi utför något arbete.

5. Ytterligare villkor för avgiftsbelagda reparationer

Om reparationen av din enhet inte omfattas av garantineller om reparationens karaktär överskrider garantivillkoren kommer vi attdebitera dig för reparationen i enlighet med villkoren i detta avtal.

Kostnaden för reparation beräknas där det är möjligt iöverensstämmer med våra standardavgifter som publiceras står att finna på vårwebbplats.

Kostnaden för reparation kan överskrida vårastandardavgifter om enheten i fråga inte normalt sett repareras av oss. Om såär fallet kommer vi att ge dig en uppskattning av reparationskostnaden och vireparerar inte utrustningen förrän vi har fått ditt godkännande.

Om vi ​​inte kan hitta felet på din enhet eller beslutaratt inte fortsätta med några reparationer, skickar vi tillbaka din enhet tilldig utan att ha reparerat den. Enheter som inte kan repareras kommer att viinte att ta ut några avgifter för och vi meddelar dig detta beslut så snart sommöjligt.

Vi kan ibland behålla din enhet tills alla avgifter harbetalats.

6. Ansvar

Hela vårt ansvar för varje enskild händelse som uppstår pågrund av eller i samband med detta avtal eller dess föremål (vare sig det äravtalsbrott, skadestånd, inklusive vårdslöshet, stadgar eller på annat sättalls) ska vara begränsad, i den mån åtgärdsorsaken relaterad till vårttillhandahållande av tjänsterna, efter vårt val att:

 • tillhandahåller tjänsterna igen
 • betalning av kostnaden för att få tjänsterna utförda igen
 • återbetala alla belopp som du har betalat för tjänsterna.

Om vi ​​genom vår vårdslöshet eller uppsåtliga oegentligheter skadar enheten bortom ekonomisk reparation, kommer vårt ansvar att begränsas till kostnaden för att tillhandahålla en ersättning med en produkt som är densamma som eller liknar enheten.

All data som finns lagrat på enheten förblir ditt eget ansvar och vi tar inget ansvar för förlust eller korruption av sådana uppgifter, oavsett orsak. Det är ditt eget ansvar att göra backup på din enhet innan reparation.

Ingenting i denna klausul 5 ska gälla för att begränsa eller utesluta vårt ansvar för

 • dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet
 • bedräglig felaktig framställning.

Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga gentemot dig för någon indirekt, direkt förlust som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, inklusive förlust av affärer, intäkter, vinster, förväntade besparingar, goodwill eller andra indirekta eller direkta skador som kan uppstå.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal, är alla utfästelser, villkor och garantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda (enligt lag eller på annat sätt) uteslutna i den utsträckning som är tillåten enligt lag.

Vi är inte ansvariga för eventuella krav som uppstår enligt detta avtal om du inte ger oss skriftligt meddelande om kravet inom tre (3) månader efter att du blivit medveten om de omständigheter som orsakar kravet eller, om tidigare, tre (3) månader från tid borde du rimligen ha blivit medveten om sådana omständigheter.

7. Ej återbetalningsbara reparationer

Några av våra reparationer återbetalas inte, detta inkluderar reparationer av vattenskador och/eller reparationer och diagnostik relaterade till vattenskador om du väljer att inte fortsätta med reparationen.

8. Vad vi inte täcker

 • Eventuella efterföljande skador som orsakats på enheten efter reparationen
 • Skada till följd av missbruk
 • Alla slags vattenskador - bevis på 1 års garanti krävs
 • Programvarurelaterade fel
 • Fel som inte rör den ursprungliga reparationen
 • Förlorad data (vänligen säkerhetskopiera din enhet innan du reparerar den)
 • Vår garanti är ogiltig om en enheten öppnas eller en reparation utförs på enheten av ett annat företag efter vår reparation