Allmänna villkor

Läs villkoren noggrant innan du använder Yallas tjänster.

Dessa villkor upprättar ett avtalsförhållande mellan dig och “YALLA SMART REPAIR AB” (LEVERANTÖREN) och dess Dotterbolag (gemensamt, “YALLA”), och din användning och åtkomst till tjänsterna utgör ditt samtycke till att omfattas av dessa villkor.

 • Om du inte godkänner dessa villkor får du inte komma åt eller använda tjänsterna.
 • YALLA kan omedelbart säga upp dessa villkor eller någon tjänst med avseende på dig, eller i allmänhet upphöra att erbjuda eller neka tillgång till tjänsterna eller någon del därav, när som helst och av vilken anledning som helst, utan att det påverkar bestämmelserna i dessa villkor.

Tjänster

 • Tjänsterna utgör en teknisk plattform som kopplar samman användare av YALLA mobilapplikationer och/eller webbplatser som tillhandahålls som en del av Tjänsterna (var och en, en "Applikation") som letar efter     mobiltelefonreparationstjänster.
 • De reparationer som YALLA täcker är mobila enheter, surfplattor av alla märken nationellt såväl som internationellt. Endast för utrustning som inte omfattas av garantin. För utrustning inom den kommersiella garantin ska den riktas till tillverkaren. Alla förfrågningar som behandlas genom Yalla Service kommer att betraktas som utanför garantin och därför kommer reparationen att faktureras enligt gällande priser.
 • Tjänsterna kan inkludera oberoende tredjepartsreparationstekniker och  tredjepartslogistikleverantörer i enlighet med YALLA ("Professionell tredje part").
 • Tjänsterna är endast tillgängliga för personlig eller icke-kommersiell användning, såvida inte annat avtalats skriftligen i ett separat avtal med dig.
 • När tjänsten har efterfrågats, informeras det om att i enlighet med kraven i artikel 27 i lag 34/2002, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), kommer kontraktsförfarandet att följa följande steg: YALLA SMART REPAIR AB, Kungstensgatan 28 B, 113 57 Stockholm, Sverige.

1. Allmänna avtalsklausuler

 • Dessa allmänna användarvillkor och allmänna avtalsvillkor är avsedda att reglera användningen och kommersiella transaktioner mellan YALLA SMART REPAIR AB och användaren av nämnda domän. Domänen YallaMobile.co ägs av YALLA SMART REPAIR AB med adress Kungstensgatan 28 B, 113 57 Stockholm, Sverige.
 • Om inget annat anges skriftligen, kommer en beställning hos Yalla att innebära att ANVÄNDAREN accepterar dessa juridiska villkor. Inget villkor som gjorts av ANVÄNDAREN får skilja sig från LEVERANTÖREN om det inte uttryckligen har godkänts i förväg och skriftligen av LEVERANTÖREN.

2. Leveransordrar

 • Vid hämtning eller leveransreparationer är den ungefärliga leveranstiden 4 till 24 timmar, beroende på vår typ av reparation, dock måste du ta hänsyn till att logistiktjänster tillhandahålls av tredje part, så YALLA kan inte garantera att av skäl utöver de deadlines inte hålls.
 • Kostnaderna för hämtning och frakt är mellan 150-200 sek och denna kostnad kan ändras i brådskande fall på begäran av kunder. YALLA ansvarar inte för skador orsakade av transport på grund av dålig förpackning, för detta föreslår vi att du packar enheten korrekt:
 1. Du måste skydda föremålet genom att slå in det i originalförpackningen eller i annan väl skyddad kartong.
 2. Originalkartong eller förpackning ska vara väl tillsluten och skyddad, fylla det fria utrymmet med bubbelpapper, kartong eller liknande.
 3. Paketet måste innehålla förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post, fullständig adress, stad och land; samt modellen för produkten/erna skickade/s samt beskrivningen av dess motsvarande problem. Allt skal, fodral och simkort måste tas bort.
 4. Lådan ska förslutas tätt med packtejp, så att den är väl försluten och utan möjlighet att öppnas.
 5. Inkludera leveransadress och avsändare. Klistra in en etikett på framsidan av din låda med mottagarens information: namn och efternamn, fullständig adress, postnummer, stad och land. Och i en annan avsändarens.
 6. Om hämtning har begärts kommer kuriren att gå igenom den angivna adressen inom intervallet 2-3 timmar fram till 19:00. på den angivna dagen.

3. Ångerrätt

 • ANVÄNDAREN har samma rättigheter och tidsfrister för att gå vidare med returen och/eller hävda de eventuella defekter eller defekter som tjänsten uppvisar, både online och offline.
 • Ångerrätten gäller eventuellt inte när det är fråga om personliga tjänster eller sådana som av hygienskäl eller andra lagligt föreskrivna undantag inte är mottagliga för denna rätt.

4. Anspråk

 • Alla anspråk som ANVÄNDAREN anser lämpliga kommer att behandlas så snartsom möjligt och kan göras med följande alternativ.
 • Postadress: Kungstensgatan28 B 11357 Stockholm, Sverige
  Telefon
  : +46 70 62944 22
  E-post
  : cs@yallamobile.co
 • Lösning av onlinetvister (Online Dispute Resolution) I enlighet med Art.14.1 i förordning (EU) 524/2013 tillhandahåller Europeiska kommissionen enplattform för fri tillgång för lösning av onlinekonflikter mellan ANVÄNDAREN och LEVERANTÖREN, utan att behöva överklaga till domstol, genom ingripande aven tredje part, kallas tvistlösningsorganet, som fungerar som mellanhand mellan de två. Detta organ är neutralt och kommer att föra en dialog med båda parter för att nå en överenskommelse, och kan slutligen föreslå och/eller införa enlösning på konflikten. Länk till ODR-plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5. Force Majeure

 • Parterna åtar sig inget ansvar för något fel på grund av större orsak. Efterlevnaden av förpliktelsen kommer att försenas tills force majeure-fallet upphör.

6. Erbjudandeöversikt

 • Alla försäljningar och leveranser som görs av LEVERANTÖREN ska anses omfattas av dessa Allmänna Villkor.
 • Ingen ändring, ändring eller överenskommelse som strider mot YALLA SMART REPAIR ABs kommersiella förslag, eller som anges häri, ska träda i kraft, såvida inte ett uttryckligt skriftligt avtal undertecknat av LEVERANTÖREN, i detta fall ska dessa särskilda avtal ha företräde.
 • Med tanke på de kontinuerliga tekniska framstegen och förbättringarna av tjänsterna, förbehåller sig LEVERANTÖREN rätten att ändra sina specifikationer avseende informationen som tillhandahålls i sin reklam, förutsatt att det inte påverkar värdet av de tjänster som erbjuds. Dessa ändringar kommer också att vara giltiga om, av någon anledning, möjligheten att tillhandahålla de tjänster som erbjuds påverkas.

7. Betalning för tjänster

 • Du förstår och accepterar att användningen av tjänsterna medför respektive betalning från dig som ett resultat av tjänsterna som erhållits av YALLA:s egna eller outsourcade proffs ("Avgifter").
 • YALLA kommer att underlätta betalningen av tillämpliga avgifter på uppdrag av de egna eller utlagda proffsen, med hjälp av den föredragna betalningsmetoden: onlinebetalning eller via tpv vid reparationstillfället. Du bör komma ihåg att kampanjkoder endast kan vara tillämpliga när betalning och onlinebokning görs före reparation.
 • Avgifterna inkluderar tillämpliga skatter när så krävs enligt lag. De avgifter som du betalar är slutgiltiga och kan inte återbetalas, såvida inte YALLA bestämmer annat efter eget gottfinnande. Vid tidpunkten för pengarna tillbaka kommer originaldelen att installeras om och ersättningen tas bort och returneras till YALLA. I händelse av att kunden inte returnerar originaldelen kommer kostnaden för densamma att dras av plus kostnaden för transport enligt gällande taxa.). Vi accepterar inte returer av våra tjänster efter garantitiden eller med brutna garantiförseglingar eller med manipuleringssymptom.
 • Medan YALLA behåller rätten att begära lägre avgifter till den utlagda proffsen för de tjänster som du fått från en sådan utlagd proffs vid den tidpunkt då du tar emot sådana tjänster av den utlagda proffsen, kommer YALLA att svara på varje begäran från den utlagda proffsen om att ändra avgifterna av en viss tjänst. YALLA förbehåller sig rätten att fastställa, ta bort och/eller granska avgifter för någon eller alla aspekter av tjänsterna när som helst efter YALLA:s eget gottfinnande.

8. Kampanjkoder

YALLA kan, efter eget gottfinnande av YALLA, skapa och erbjuda kampanjkoder relaterade till tjänsterna, i enlighet med de villkor som YALLA fastställer genom kampanjkoden ("Kampanjkoder"). Du godkänner att kampanjkoderna:

1. Måste användas för det avsedda hörandet och syftet och på ett lagligt sätt;

2. Får inte dupliceras, säljas eller överföras på något sätt, eller göras tillgänglig för allmänheten, såvida det inte uttryckligen tillåts av YALLA;

3. Kan inaktiveras av YALLA när som helst och av vilken anledning som helst utan ansvar från YALLA;

4. kan endast användas i enlighet med de specifika villkor som YALLA upprättar för nämnda kampanjkod;

5. har inget kontantvärde; Och (vi) kan löpa ut före användning. YALLA förbehåller sig rätten att hålla inne eller dra av krediter eller andra funktioner eller förmåner som erhållits genom användningen av kampanjkoder av dig eller någon annan användare i fall YALLA fastställer eller tror att användningen av kampanjkoden var felaktig, olaglig eller i strid med tillämpliga villkor. YALLA kan göra det efter eget gottfinnande av YALLA.

9. Användning av tjänsterna

 • YALLA fastställer att den person som anlitar reparationen, under sitt ansvar förklarar att han är den rättmätige ägaren till terminalen eller enheten och att det inte finns något hinder från någon fysisk eller juridisk person för intern manipulation.
 • Kunden ska leverera terminalen utan minneskort eller SIM-kort. Vi är inte ansvariga för förlusten av den. Innehavaren kan utöva sin rätt till åtkomst, rättelse, radering, invändning, begränsning och invändning mot behandlingen av sina personuppgifter, i de villkor som anges i GDPR.

10. Samtycke att ta emot SMS

 • Du samtycker till att tjänsterna kan skicka information (SMS + e-post) till dig som en del av den normala kommersiella driften av din användning av tjänsterna. Om du vid något tillfälle bestämmer att du inte längre vill ta emot textmeddelanden (SMS + e-post), kan du välja att inte ta emot sådana meddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till stop@YallaMobile.co med din begäran. Du är medveten om att du väljer att inte ta emot textmeddelanden (SMS) kan påverka din användning av tjänsterna.

11. Annullering av beställningar

 • YALLA SMART REPAIR AB accepterar inte avbokningar eller orderändringar efter bekräftelse. Anledningen är att ordern behandlas på dagen och när den väl går in i logistikfasen och av operativa skäl är det inte möjligt att stoppa leveransprocessen.

12. Kunders och användares ansvar

 • Du är ansvarig för var och en av de nödvändiga eller föredragna mjukvaru- och hårdvarukraven för att använda tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att skaffa och uppdatera kompatibel hårdvara eller enheter som krävs för att få åtkomst till och använda tjänsterna och applikationerna och alla uppdateringar av dessa, som samt få tillgång till det datanätverk som krävs för att använda tjänsterna.
 • YALLA garanterar inte att tjänsterna, eller någon del därav, kommer att fungera på någon speciell hårdvara eller enhet. Du förstår och erkänner att Tjänsterna kan vara föremål för funktionsfel och förseningar som är inneboende i användningen av Internet och elektronisk kommunikation.
 • Ditt mobiltelefonnätverk kan tillämpa data- och meddelandeavgifter om du får åtkomst till eller använder tjänsterna från en trådlös enhet.
 • Generellt sett är användaren skyldig att följa dessa allmänna villkor, samt att följa de särskilda varningar eller bruksanvisningar som finns däri eller på webbplatsen och alltid agera i enlighet med lag, goda seder och krav i god tro, använda due diligence och avstå från att använda webbplatsen på något sätt som kan förhindra, skada eller försämra dess normala drift, tillgångarna eller rättigheterna för YALLA, dess leverantörer, andra användare eller i allmänhet från tredje part. Det är förbjudet åtkomst och användning av portalen till minderåriga utan deras föräldrars uttryckliga samtycke, YALLA ansvarar inte för sanningshalten och riktigheten i de uppgifter som fylls i av användaren och kan därför inte verifiera deras ålder.

Specifikt, och utan att antyda någon begränsning till föregående avsnitt under användningen av sidan, förbinder sig användaren aGe sanningsenlig information om den information som efterfrågas i formuläret för beställningsplacering och håll dem uppdaterade.

 1. Gå inte in på, lagra eller sprid på eller från webbplatsen någon information eller material som var ärekränkande, kränkande, obscent, hotfullt, främlingsfientligt, uppviglar till våld till diskriminering på grund av ras, kön, ideologi, religion eller som på något sätt, det strider mot moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, heder, integritet eller bilden av tredje part och i allmänhet gällande bestämmelser.
 2. Gå inte in i, lagra eller sprid genom butiken något program, data, virus, kod eller någon annan elektronisk eller fysisk enhet som sannolikt kan orsaka skada på webbplatsen, någon av tjänsterna eller någon av utrustningen, systemen eller nätverk av www.YallaMobile.co, av någon annan användare eller i allmänhet från tredje part.
 3. Att inte utföra reklam eller kommersiell exploatering genom webbplatsen, och inte använda innehållet och informationen på den för att skicka reklam, eller skicka meddelanden för något annat kommersiellt syfte, eller för att samla in eller lagra personuppgifter från tredje part.
 4. Använd inte falska identiteter, eller utge dig för att vara andra vid användningen av webbplatsen eller i användningen av någon av dess tjänster.
 5. Förstör, ändra, använd inte för användning, inaktivera eller skada inte data, information, program eller elektroniska dokument från www.YallaMobile.co dess leverantörer eller tredje parter.
 6. Att inte införa, lagra eller sprida genom butiken något innehåll som gör intrång i immateriella rättigheter, industriella eller affärshemligheter från tredje part, och inte heller i allmänhet något innehåll som inte, i enlighet med lagen, har rätt att göra det tillgängligt till tredje part.

Kunden samtycker till att möjliggöra leverans av den begärda beställningen genom att tillhandahålla en leveransadress där den begärda beställningen kan levereras inom den vanliga leveranstiden av varor. I händelse av att kunden bryter mot denna skyldighet kommer YALLA inte att ha något ansvar

Dessa villkor ersätter uttryckligen alla tidigare avtal eller avtal med dig.

13. Tillämplig lagstiftning och behörig juridiktion

 • Dessa villkor kommer att styras eller tolkas i enlighet med spansk lag i vad som inte är uttryckligen fastställt. LEVERANTÖREN och ANVÄNDAREN är överens om att lämna in alla tvister som kan uppstå från tillhandahållandet av tjänsterna som omfattas av dessa villkor för domstolarna i Stockholm, och avsäga sig till annan jurisdiktion som kan vara tillämplig.