Dataskydd

På YallaMobile.co är en av våra huvudprioriteringar integriteteten för dig som besökare. Denna sida beskriver vilka typer av personinformation som samlas in och registreras av YallaMobile.co och hur vi använder den.
Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av Yalla Mobile Services AB.

Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I detta dokument får du information om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar alla personuppgifter som samlas in om dig av oss när du eller det företag du representerar gör ett köp, lämnar in en mobil enhet för service eller reparation eller när du köper tillbehör eller annan utrustning av oss. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och godkänner dess villkor.

Information vi samlar in

De personuppgifter som du blir ombedd att lämna och skälen till att du blir ombedd att lämna dem kommer att beskrivas för dig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor som du kan skicka oss och all annan information du kan välja att ge.

När du gör en beställning hos oss så ber vi om dina kontaktuppgifter inklusive  namn, adress, e -postadress och telefonnummer.

Så använder vi informationen

Vi använder informationen vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

  • Driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utveckla vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom någon av våra partners, inklusive för kundservice
  • För att tillhandahålla dig med uppdateringar och annan information som rör webbplatsen, eller för marknadsförings- och reklamändamål
  • Skicka dig e -post
  • Hitta och förhindra bedrägeri

Loggfiler

YallaMobile.co följer ett standardförfarande för att sina loggfiler. Dessa filer registrerarbesökare när de besöker webbplatsern. Alla webbhotell gör detta som en del av webbhotellets analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antal klick. Dessa är inte länkade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.

Kakor och spårpixlar

Liksom alla andra webbplatser använder YallaMobile.co "kakor / cookies". Dessa kakor används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på vår webbsida baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Återkalla ett lämnat samtycke
Ett samtycke behöver endast inhämtas om vi inte kan stödja vår behandling av personuppgifter på någon annan laglig grund. Om du har lämnat ett samtycke för någon behandling, t.ex. därför att vi vill göra behandlingar som går utöver avtalet eller vad som ryms inom en intresseavvägning, har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt att få tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt med beaktande av ändamålet med behandlingen komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a. genom att tillhandahålla kompletterande information.

Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd)
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter hos oss. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Du har inte alltid rätt att bli raderad. Om vi t.ex. behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett ingånget avtal med dig eller för att administrera ett reklamationsärende behöver uppgifterna inte raderas.

Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina skäl.

Personuppgifterna behöver inte begränsas om alla uppgifter som vi behandlar är korrekta och nödvändiga för att fullgöra ett ingånget avtal med dig.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Vi får inte längre behandla personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Du kan inte invända mot sådan behandling som är nödvändig för oss för att kunna fullgöra ett ingånget avtal med dig.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Rätt till dataportabilitet
Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från medlemsföretaget till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Information om barn

YallaMobile.co samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn tillhandahållit denna typ av information på vår webbplats, uppmuntrar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och styra deras onlineaktivitet.